• Svampar

    Fyrflikig jordstjärna

    Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum är en sällsam skapelse. Som ung liknar den en lök som ligger under jorden. På hösten spricker löken upp i flera flikar som böjs tillbaka ända tills hela svampen “står på tå”. Denna uppsprickning gör att svampen skjuts upp ur jorden och att en rökboll blottas. Rökbollen,  som är full med sporer, hamnar då i en högrest position som underlättar sporspridningen.

    Fyrflikig jordstjärna växer i gammal barrskog, gärna i barrmattor och på mossiga stenblock. Arten är klassad som nära hotad (NT) på svenska rödlistan och är en signalart enligt Skogsstyrelsen. I boken Signalarter- Indikatorer på skyddsvärd skog kan man läsa att jordstjärnan visar på höga naturvärden och en miljö som hyser andra rödlistade och ovanliga arter.

    Fyrflikig jordstjärna